ادامه مطلب
3 سپتامبر 2022

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مراکز دینی؛ از طراحی تا پایداری