ادامه مطلب
3 سپتامبر 2022

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت عمومی در مراکز دینی